fbpx

Töitämme

Tasa-arvotutkimus

Suomen Ekonomit halusi tutkia jäsenistön kokemuksia tasa-arvosta työelämässä sekä erityisesti vanhemmuuden vaikutuksia kokemukseen tasa-arvoisesta kohtelusta. Tutkimuksessa analysoitiin liiton jäseniltä kerättyä tasa-arvokyselyn aineistoa. 

Tutkimus nosti esille erityisesti sukupuoliin liittyviä kokemuksia epäoikeudenmukaisuudesta ja epätasa-arvosta. Naiset kokivat esimerkiksi perhevapaiden vaikuttavan negatiivisesti ura- ja palkkakehityksen, kun taas miehillä työpaikan asenteet vaikuttivat mahdollisuuteen pitää perhevapaita. Suomen Ekonomit hyödynsi tutkimustuloksia perhevapaisiin liittyvässä edunvalvontatyössään. Tutkimus valmistui keväällä 2019 ja sen tulokset saivat näkyvyyttä mm. Talouselämässä.

Tutkimus työn ja muun elämän yhteensovittamisesta

Palvelualojen ammattiliitto PAM halusi perehtyä jäsenistön kokemuksiin työn ja muun elämän yhteensovittamisesta. Tutkimus toteutettiin kaupan alan, marava-alan ja turvallisuusalan jäsenille suunnatulla kyselyllä sekä fokusryhmäkeskusteluiden avulla. Erityisesti tarkasteltiin epäsäännöllisen työajan vaikutuksia sekä sitä, minkälaista tukea jäsenet kaipasivat yhteiskunnalta ja työnantajalta työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. 

Tutkimuksessa tehtiin havaintoja erityisesti eriarvoisuudesta liittyen jäsenistön työaikoihin sekä perhemuotoihin. Tutkimuksen yksi keskeisimmistä havainnoista liittyi vanhemman epäsäännöllisen työajan vaikutuksiin lapsen elämässä. Tutkimus toi myös esiin työntekijöiden toiveet työntekijälähtöisille vaikutusmahdollisuuksille omaa työaikaa koskien. Tutkimus toteutettiin keväällä 2020.

Tasa-arvo ja isät -hanke

Tasa-arvo ja isät -hanke on Työsuojelurahaston rahoittama ja Väestöliiton koordinoima kehittämishanke, jossa tutkitaan sukupuolten välistä tasa-arvoa kolmessa organisaatiossa. Repo Work on mukana hankkeessa pääyhteistyökumppanina. Hankkeessa kerätään tietoa henkilöstön kokemuksista kyselyn ja fokusryhmäkeskusteluiden avulla. Repo Work vastaa erityisesti fokusryhmäkeskusteluiden fasilitoinnista, haastatteluaineiston analyysista sekä viestinnällisistä toimenpiteistä, kuten työelämäaiheisista videoista ja podcast-sarjasta. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta ja tasa-arvoa tukevaa työkulttuuria suomalaisessa työelämässä. Tarkastelun kohteina ovat erityisesti sukupuolten välinen tasa-arvo, ja miten isyys ja äitiys näkyvät työpaikalla sekä, miten odotukset ovat muuttuneet sukupolvien välillä. Hanke toteutetaan 2019-2021 aikana.

Tutkimus työn ja muun elämän yhteensovittamisesta ja perhevapaista

Insinööriliiton edunvalvontatyön tueksi tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, miten jäsenet pystyvät yhdistämään työn ja perheen, ja miten työpaikka vaikuttaa perhevapaiden pitämiseen. Erityisesti haluttiin tarkastella, miten työnantajat ottavat huomioon erilaiset perhetilanteet isien näkökulmasta, sekä millaisia joustoja työnantajat tarjoavat. Tutkimuksen avulla haluttiin löytää keinoja, miten organisaatiot voisivat tukea työntekijöitä paremmin työn ja perheen yhteensovittamisessa.

Tutkimuksessa tehtiin havaintoja erityisesti isyyden ja vanhemmuuden näkymisestä työpaikoilla. Työnantajat tarjosivat laajasti erilaisia joustoja, jotka tukivat työn ja muun elämän yhteensovittamista, mutta miesvaltainen työkulttuuri asetti myös odotuksia siihen, millä tavoin erityisesti miesten työ ja perhe-elämä tulisi yhdistää. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2019.

Tutkimus työn ja muun elämän yhteensovittamisesta

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toiveena oli tarkastella, haittaavatko työn kuormitus ja työn ominaisuudet työn ja muun elämän yhteensovittamista, ja onko niillä vaikutusta myös jäsenistön tulevaisuuden suunnitelmiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös paljon matkustamista vaativan työn vaikutuksia työn ja muun elämän yhdistämiseen. 

Tutkimuksessa tehtiin havaintoja erityisesti sukupuolen ja perhetilanteen vaikutuksesta kokemukseen tyytyväisyydestä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Tutkimus nosti esille, että naisilla oli kokemuksia perhemuodon vaikutuksesta eriarvoiseen kohteluun työelämässä. Tutkimus valmistui keväällä 2019.